หัวใจของการบริหารจัดการ

คือการสร้างสมดุลของทรัพยากรที่มีอยู่

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

อย่ามัวแต่จินตนาการความสำเร็จ

ที่คุณอยากเห็นแต่ต้องมุ่งมั่น

สร้างความสำเร็จขึ้นมา

ด้วยตัวคุณเอง

คุณไม่สามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ด้วย

ตัวคุณเพียงคนเดียว

พนักงานคือ กำลังสำคัญ

ที่จะช่วยให้หนทาง

ของความสำเร็จสั้นลง

แนวทางการพัฒนา ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร

การสร้างภาวะผู้นำในตนเอง

พัฒนาทักษะสำหรับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ที่เริ่มต้นการเป็นผู้จัดการหรือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ ทำให้เข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการทีมงาน สร้างผลงานจากการทีมงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการระดับต้น

พัฒนาทักษะสำหรับ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ที่เริ่มต้นการเป็นผู้จัดการหรือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ ทำให้เข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการทีมงาน สร้างผลงานจากการทีมงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการระดับกลาง

เพื่อให้ ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ได้ทบทวนความเข้าใจสำหรับผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ เข้าใจแนวการบริหารจัดการมาบ้างแล้ว ทำให้ทราบถึงปัญหาในการบริหารจัดการ สามารถที่จะสร้างสมดุลย์ในการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารคน และ การบริหารงาน ทำให้ตนเองมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ

ผู้จัดการระดับสูง

สำหรับผู้บริหารชั้นสูง ที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้จัดการหรือผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการจะมีแนวทางที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร

หลักสูตรเสริมเพิ่มเติม

ในการพัฒนา ผู้จัดการหรือผู้บริหารนั้น นอกจากความรู้ที่ต้องมีทั้ง 3 ระดับแล้ว ผู้จัดการหรือผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมที่มาของ หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ และ แนวทางการบริหารจัดการ ของ ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร

Manager School Profile

ผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง แต่หลักสูตรผู้จัดการ หรือหลักสูตรผู้บริหาร ที่เป็นสากลมาเผยแพร่  มีจำนวนไม่มาก ซึ่งการพัฒนาผู้จัดการหรือผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพขององค์กร นั้นมีความสำคัญ สถาบัน Manager School มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษาหลักสูตรการเป็นวิทยากรในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อถ่ายทอดให้ผู้บริหารหรือให้ผู้จัดการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย  มาถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาผู้จัดการหรือผู้บริหารให้มีความรู้เป็นสากลในการบริหารจัดการทีมงานในแง่มุมการบริหารจัดการแบบ 360 องศา

เป็นสถาบันแห่งการพัฒนาศักยภาพ และเสริมคุณ ค่าให้ กับผู้บริหารหรือผู้จัดการ ผ่านหลักสูตรผู้จัดการ โดยให้ผู้จัดการเป็น “ทุนที่สำคัญขององค์กร” ด้วยกระบวนการพัฒนา โค้ชชิ่ง ที่มีมาตรฐานและชัดเจน

1) พัฒนาหลักสูตรอบรม หลักสูตรผู้จัดการ ที่มีคุณภาพ  ผ่านกระบวนการระบบโค้ชชิ่ง(Coaching)
2) ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic) ให้กับผู้จัดการได้นำไปปฏิบัติใช้
3) สร้างค่านิยม ปรับทัศนคติ ให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกคน มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง
4) สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้จัดการ ให้เป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรผู้จัดการ

ทักษะสำหรับ ผู้จัดการหรือผู้บริหาร

  • การบริหารจัดการ 95%
  • การเจรจาต่อรอง 86%
  • การสื่อสารและการโน้มน้าวใจ 95%
  • การสื่อสาร 80%
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 90%

%

ทำงานเพื่อผลงานของผู้บริหาร 70% งานเพื่อองค์กร 30%

บุุคลิกลักษณะของผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ

%

การพัฒนาตนเอง

%

การมีวินัย

%

ความปราถนา

%

การทำงานเป็นทีม

คำถามที่พบบ่อยในการอบรมผู้จัดการหรือผู้บริหาร

คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามที่ผู้เข้าอบรมมัมมนาในหลักสูตรผู้จัดการทั้ง 3 ระดับได้มีประเด็นข้อสงสัย ซึ่งเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ให้แก่ ผู้จัดการหรือผู้บริหาร ทำให้ได้รับทราบถึงแนวทางการตัดสินใจจากคำถาม

ผู้จัดการควรพิจารณาจากพนักงานที่ทำงานเก่งดีหรือไม่?

เลือกได้นะครับ ถ้าพนักงานคนนัั้นมีทักษะในการบริหารจัดการ เพราะทักษะของการบริหารงานกับทักษะในการทำงานเป็นคนละทักษะกัน หมายความว่า คนบางคนอาจทำงานเก่ง แต่อาจบริหารงานไม่ได้ก็ได้ ต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารงานก่อนขึ้นเป็นผู้จัดการครับ

พนักงานไม่ค่อยเชื่อฟังการบริหารจัดการของตนเอง

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าถ้าผู้จัดการคนใดเผชิญกับสิ่งนี้ ต้องเร่งส้างศรัทธา บารมีให้ตนเองมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่วนใหญ่ศรัทธาก็มาจากความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลนั่นแหละครับ

ควรจะพัฒนาตนเองก่อนหรือรอได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการก่อน จึงค่อยพัฒนา

ถ้ารอให้ได้รับการเลื่อนขั้นก่อนคาอยพัฒนา อาจไม่ทันกาล เพราะถ้าได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารก็จะถูกคาดหวังว่าจะทำงานการบริหารได้ทันที จึงควรที่จะเรียน จะอบรม จะเข้าสัมมนา ในหลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ หลักสูตรผู้บริหาร เก็บไปไว้เลย จะเป็นประโยชน์กับตนเองนะครับ

Blog

คำนิยม

เป็นการสัมมนาที่จัดได้ดี ทั้งในส่วนของการนำเสนอหัวข้อการสัมมนา และการยกตัวอย่างปรกอบ ทำให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน วิทยากรให้คำแนะนำ และแทรกประสบการณ์ระหว่างการสอนซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาระบบงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

คุณอนุชา วราศรัย

General Manager, Metro Systems Corporation Plc.

การได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตรกับท่านอาจารย์ที่มีความชำนาญโดยตรง มีความประทับใจทั้งเนื้อหา เหตุการณ์ต่างๆที่อาจารย์นำมาเล่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาที่กำลังประสบ ฟังแล้วเข้าใจและ “คลิ๊ก” เลย ซึ่งอาจารย์จะไม่สอนแต่ทฤษฎี แต่ท่านนำเหตุการณ์ในชีวิตจริงมาสอน ชอบการเรียนแบบนี้เพราะถือว่านำไปใช้ได้จริง ขอบคุณบริษัทและอาจารย์มากๆค่ะ

คุณสิรีนาถ คำมัน

General manager, Rester Group (Thailand) Co., Ltd.

ผมคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆ ที่ทางบริษัทเห็นความสำคัญของหลักสูตรนี้และส่งผมมาเรียนกับท่านอาจารย์อีกครั้ง ทั้งๆที่เคยเรียนมาแล้ว 3 ครั้ง แต่นานมากแล้ว ครั้งนี้กลับมาเรียนในฐานะผู้บริหารก็ดีใจและได้นำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และจริงจัง โอกาสหน้าหวังว่าจะได้มาเรียนกับอาจารย์อีกนะครับ/ขอบพระคุณครับ

คุณวิชา สมชาติ

Project Manager, Future Medical Supply Co.,LTD.