Select Page

TSM110: การพัฒนาและโค้ชชิ่ง ทีมงาน

  • TSM110:การพัฒนาพนักงานและโค้ชชิ่งทีมงาน เป็นหลักสูตรผู้จัดการ หรือหลักสูตรผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานหลักการและเหตุผล

ในการบริหารจัดการองค์กรในฐานะที่เป็นผู้จัดการนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริหารจัดทำงานคนเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จนั้นย่อมมาจากการมีทีมงานที่เข้มแข็ง คือมีทีมงานที่มีศักยภาพสามารถที่จะทำงานให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง.ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการที่จะต้องดำเนินการในการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักวิธีที่ถูกต้อง โดยที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการนั้นต้องมีความเข้าใจในหัวใจสำคัญรวมถึงการเลือกวิธีการในการที่จะพัฒนาทีมงาน ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะต่อสภาพการทำงานนั้น ๆ  ตามคำกล่าวที่ว่า “คุณจะไม่สามารถพัฒนาผู้อื่นได้เลย ถ้าคุณไม่เข้าใจถึงหัวใจหลักในการพัฒนาศักยภาพ” จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการต้องเข้าใจแนววิธีการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นรูปธรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในทีมงานผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับหลักสูตรผู้จัดการ:

1)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการจะมีความเข้าใจแนวการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม

2)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการจะได้ทราบถึงวิธีการการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ

3)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถประยุกต์การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานของทีมงานได้

หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • ความหมายในการพัฒนาทีมงาน
  • ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานและการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
  • องค์ประกอบการพัฒนาทีมงานและวิธีการพัฒนาทีมงาน
  • แนววิธีในการพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกทีม
  • กุญแจสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้ได้ประสิทธิผล
  • เข้าใจถึงกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ที่สำคัญของคน
  • การโค้ชชิ่ง (Coaching) ทีมงานอย่างไร ให้โดนใจ
  • ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานให้ได้ประสิทธิผล
  • Workshop

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง