Select Page

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership
“Effective Self-Leadership for Excellent Performance Program”

 “มั่นใจในความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม หรือผยู่ในบทบาทไหน คุณจะมีความพร้อมที่จะบริหารตนเอง ในแบบฉบับบของ การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะแข่งขันได้ หลักปฏิบัติของ “การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
Self-Leadership อย่างมืออาชีพ
ให้ได้ผลงานที่โดดเด่น ได้ดั่งใจและชนะใจเพื่อนร่วมงานทุกระดับ

หลักการและเหตุผล
 การบริหารตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าทุกคนสามารถที่จะบริหารตนเองได้ การบริหารผู้อื่นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะความเป็นจริงของคนทำงานในสังคมการทำงานนั้น พนักงานทุกคนต่างต้องการความสำเร็จ โดยมีเส้นทางการตัดสินใจในการเบือกเล้นทางของความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไป บางคนเลือกที่จะทำงานหนัก บางคนเลือกจะทำงานให้เร็ว ในสภาพความเป็นจริงนั้น มีคนเพียง 10 % ที่ประสบความสำเร็จ และ 90 เปอร์เซ็นต์ ของคนกลุ่มนี้มาจากการดึงศักยภาพในตนเองที่หลบซ่อนอยู่มาบริหารจัดการทำให้ตนเองมีแนวคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงประสิทธิผล ในการทำงาน เรียกว่ามี  “การพัฒนาผู้นำในตนเอง” หรือ “Self-Leadership”

ซึ่งองค์ประกอบของ “การพัฒนาผู้นำในตนเอง” หรือ “Self-Leadership” มีความสำเร็จอยู่ที่ความเข้าใจในบทบาทการทำงานของตนเอง การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการทำงาน การควบคุม การพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการประสานงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จใน การเป็นผู้นำ ขององค์กร ซึ่งนอกจากมีทักษะความรู้ที่ดีพอแล้วยังต้องมีความั้งใจที่แน่วแน่ในการที่จะพัฒนาตนเองหรือทำงานตามกรอบที่ตนเองได้วางไว้ หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership “Effective Self-Leadership for Excellent Performance Program”

เป็นแนวคิดตามหลักสากลในการบริหารตนเอง เพื่อ บริหารผู้อื่น ทำให้ผู้นำสามารถที่จะเข้าใจหลักใน การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership และสามารถที่จะแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและบริหารตนเองเช่นเดียวกับ ผู้นำมืออาชีพ ที่เขานิยม การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership  โดยการนำมาประยุกต์กับแนวคิดเรื่องทักษะของการพัฒนาความเป็นผู้นำ ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของการบริหารจัดการ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำในตนเอง จะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการทำงานและจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธีในการดำเนินงาน การบริหารตนเอง การควบคุมตนเอง เพื่อความเป็นเลิศในผลงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร เข้าใจคำว่า การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายการทำงาน
2.พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ใน การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership สามารถนำไปใช้ในการนำผู้อื่น และทำให้เห็นการใช้ภาวะผู้นำในเชิงการปฏิบัติงาน
3.พัฒนาความสามารถผ่านกระบวน การพัฒนาภาวะผู้นำ ที่เป็นสากล มีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อนำทำหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4.เข้าใจหลักการบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง การบริหารตนเอง การบริหารทีมงานและการบริหารองค์กร เช่นเดียวกับ การเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ
5.เข้าใจมิติของความเป็นผู้นำในตนเอง การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

“การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership” มีแนวทางในการพัฒนาเป็น 4 โปรแกรมหลัก ๆ ดังนี้

 

โปรแกรม 1: “ปลดล็อค” เพื่อสร้างอุปนิสัยให้มีผู้นำในตนเอง-Self Leadership Characteristic

 • ปัจจัย “ปลดล็อค” ตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน
 • องค์ประกอบในการ “ปลดล็อค” ตนเอง
 • 5 เส้นทางในการพัฒนาผู้นำในตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • นิยามและความเข้าใจคำว่าผู้นำในตนเอง และความคาดหวังที่ผู้อื่นต่อผู้นำในตนเอง
 • แนวทางการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของตนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างของคนที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
 • การสร้างอุปนิสัยความเป็นมืออาชีพในการทำงานและสร้างความยั่งยืนในความเป็นมืออาชีพต่อการทำงาน
 • พลังแห่งการสร้างเป้าหมายให้ได้ใจ ให้ได้งาน
 • การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้ผู้นำไม่ประสบความสำเร็จ
 • หัวใจในการสร้างความสำเร็จ เดินให้บรรลุเป้าหมาย-พลังการคิดบวก-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • กระบวนการในความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหา:การคิดนอกกรอบเพื่อการพัฒนา
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

โปรแกรม 2: 4 ภาระกิจในงานที่ทำ 

 • ความสำคัญในการเตรียมตนเองในรูปแบบผู้นำมืออาชีพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
 • 4 ภาระกิจในการเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำองค์กร
 • เข้าใจภาระกิจหน้าที่ที่ตนเองพึงกระทำในฐานะเป็นผู้นำ
 • วิเคราะห์ 4 ภาระกิจหลัก ที่ผู้นำต้องทำเพื่อตอบสนองต่อความสำเร็จตนเองและความสำเร็จองค์กร
 • ค้นหาองค์ประกอบภาระกิจทั้ง 4 หลัก การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership
 • แนวทางการพัฒนา 4 หลัก การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership ลักษณะเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

โปรแกรม 3: พลังแห่งการบริหารงานให้ได้ผลสำเร็จ ตามแนวคิดของ “การพัฒนาภาวะผู้นำ หัวทันสมัย หัวใจเกินร้อย”

 • วิเคราะห็สภาพความเป็นจริงในการทำงานในปัจจุบัน
 • ความสามารถ 4 ด้าน เพื่อสร้างสมดุลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • ความรับผิดชอบภารกิจในการทำงานให้ด้านต่าง ๆ เพื่อผลสำเร็จ
 • การทำงานต่อบุคคลที่หลากหลายให้ได้ผลงานสูงสุด ลดข้อขัดแย้ง
 • ความเข้าใจในเป้าหมายองค์กรเพื่อผลสำเร็จของการบริหารงาน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาเพื่อให้ผลในการทำงานได้สูงสุด
 • การจัดลำดับและขจัดความเป็นไปไม่ได้ในการทำงาน
 • ความเข้าใจในกฏแห่งการรับ และ กฏแห่งการให้เพื่อประโยชน์การทำงานสูงสุด
 • กิจกรรม: ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

โปรแกรม 4: ความเข้าใจในผู้อื่น เพื่อการทำงานที่สูงสุด

 • หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสำคัญในเรื่อง “ใจเขา ใจเรา” เพื่อการสร้างผลงานร่วมกัน
 • การประสานงาน ประสานใจให้ได้งาน
 • สัญญาณแห่งปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อขจัดปัญหา
 • ความหมายของคำว่าการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จ:การสั่งการ
 • หลักการสั่งการอย่างมีประสิทธิถาพเพื่อประสิทธิผล
 • หลักและเทคนิคการฟังและการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • วิเคราะห์เทคนิคและกระบวนการคิดและการตัดสินใจให้ทีมงาน
 • กิจกรรม: ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

 

วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย