Select Page

TSM103 : การสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ

TSM103: การสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการที่ล้มเหลวของผู้จัดการคือการที่องค์กรนั้น ๆ ขาดซึ่งความชัดเจน หมายถึงขาดเรื่องมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทำให้ลายคนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร มีความสับสนในการทำงาน  มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ หรือทำงานอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การบริหารจัดการที่ดีจึงไม่สามารถที่จะให้องค์กรดำเนินการอยู่ในสภาวะเช่นนั้น การเข้าใจมาตรฐานและการสร้างมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการโดยแท้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1)       หลังจากเรียนในหัวข้อนี้แล้วผู้เรียนจะได้ทราบถึงความสำคัญในสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการ

2)       สามารถที่จะวางแนวทางการสร้างมาตรฐานในทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)       สามารถสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการทำงานของตนเองได้ตามแนวทางที่ได้เรียนมา

หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการ
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างมาตรฐานในการทำงาน
  • ขั้นตอนในการสร้างมาตรฐานอย่างมีมาตรฐาน
  • การประยุกต์นำมาตรฐานเพื่อใช้ในการทำงาน
  • กรณีศึกษาและจัดทำ Workshop

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

TSM103: การสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ