Select Page

TSM104: ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

 • TSM104: การวิเคราะห์ปัญหาภายในทีมงานและองค์กร และความคิดสร้างสรรค์หลักการและเหตุผลปัญหาเป็นสิ่งซึ่งผู้บริหารและผู้จัดการนหลายคนอาจจะไม่ประสงค์ที่จะเจอแต่สภาพของความเป็นจริงนั้น พบว่าเป็นการยากมากที่ขจัดปัญหาให้หมดไป หรือยากที่จะเข้าใจถึงปัญหา ทำให้ผู้บริหารหลายคนนั้น ดำเนินการไปทั้ง ๆ ที่องค์กรกำลังเผชิญถึงปัญหาเป็นเพราะตนเองก็ไม่ทราบถึงปัญหาเช่นกัน เมื่อไม่ทราบถึงปัญหา ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพราะตนเองนั้นไม่ทราบ หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการจึงอยู่ที่ว่า การขจัดปัญหาในปัจจุบันและการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร หลักสูตรผู้จัดการ ต่าง ๆ นั้นจะเน้นหัวข้อการวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาเพราะถ้าผู้จัดการแก้ปัญหาได้งานก็จะสะดวกขึ้นในการบริหารจัดการ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

  1)       หลังจากเรียนในหัวข้อนี้แล้วผู้จัดการนจะได้ทราบถึงปัญหาภายในองค์กรและการแก้ไข

  2)       ผู้จัดการสามารถที่จะวางแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหา

  3)       ผู้จัดการจะสามารถกระตุ้นทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • การรับทราบถึงปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
  • ความหมายของคำว่าปัญหาในองค์กร และวิเคราะห์ประเภทของปัญหา
  • การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
  • กรณีศึกษาและจัดทำ Workshop

  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง