Select Page

TSM107: การสั่งการเพื่อความสำเร็จในผลงาน

TSM107: การสั่งการเพื่อความสำเร็จในผลงานของผู้จัดการ

 • หลักการและเหตุผลเป็นที่ทราบดีว่า การบริหารจัดการของผู้จัดการนั้น ต้องทำให้งานนั้นเคลื่อนสู่การปฏิบัติ คือทุกคนในทีมงานได้รับรู้ ได้เข้าใจและอยากทำงานที่ได้ร่วมกันวางแผนมา กระบวนการในการเคลื่อนแผนงานไปข้างหน้านั้นมาจากการสั่งการที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ไม่เพียงเนื้อหาที่จะสั่งการลงไปเท่านั้นแต่ยังต้องมีวิธีการสั่งการที่ถูกต้องตามหลักสากลที่นำมาใช้ปฏิบัติกล วิธีในการสั่งการนั้นมีหลักวิธีอยู่มากมาย มากกว่าเพียงแค่ “การบอก” เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของความคาดหวังออกมาเป็นรูปธรรม  ผู้จัดการหรือผู้บริหารมืออาชีพซึ่งผ่าน หลักสูตรผู้จัดการ มาจะมีหลักวิธีที่สำคัญที่จะทำให้ตนเองและองค์กรได้รับผลที่ต้องการ ซึ่งก็คือนำไปสู่ความสำเร็จที่ตรงกับความคาดหวังขององค์กรผลที่คาดว่าจะได้รับ:

  1)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการจะมีความเข้าใจในหลักการสั่งการอย่างถูกวิธี

  2)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถที่จะค้นหาวิธีการสั่งการที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3)      ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

  หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
  • ความสำคัญของการสั่งการในฐานะที่เป็นผู้จัดการ
  • ประเภทของการสั่งการและองค์ประกอบการสั่งการเพื่อให้งานบรรลุล่วง
  • เทคนิคการสั่งการในรูปแบบต่าง ๆ
  • ยุทธวิธีการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
  • Workshop

  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง