Select Page

TSM112: ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ

TSM112: หลักสูตรผู้จัดการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ

  • หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้หล่าวไว้ในหลักสูตรผู้บริหารหรือหลักสูตรผู้จัดการ ว่ามีผู้จัดการจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดเมื่อได้รับตำแหน่งผู้จัดการ ว่าตนเองนั้นจะมีอำนาจมากมายที่จะคอยจัดการกับลูกน้องทำให้มีแรงต้านจากผู้ใต้บังคับบัญชา แท้จริงผู้จัดการนั้นมีความแตกต่างจากผู้นำ เพราะการเป็นผู้จัดการที่ดีต้องแสดงความเป็นผู้นำที่ดีเช่นกัน การแสดงออกซึ่งการเป็นผู้นำที่ดีนี้เรียกว่า การมีภาวะผู้นำ ที่ทำให้ผู้นำมีทักษะที่ดีพอในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้จัดการต้องเข้าใจว่าความมีภาวะผู้นำนี้อาจแบ่งประเภทผู้นำได้หลายประเภทตามแต่คุณลักษณะการแสดงออกของผู้นำนั้น ๆ ซึ่งทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำนั้น ย่อมมีการแบ่งความสามารถในการทำงานของผู้จัดการและการบริหารความสัมพันธ์กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและลงตัว ซึ่งทักษะเช่นนี้ผู้จัดการต้องมีความรู้ มีความเข้าใจในการนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ผ่านภาวะผู้นำของตนเอง ทำให้ทีมงานรับรู้ได้ถึงความสมดุลของงานและความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับผู้จัดการในการบริหารจัดการ ในองค์กรชั้นนำระดับโลกต่างเข้าใจและเห็นความสำคัญของการที่ผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการสร้างคนทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามคำกล่าวของ คุณ John D.Rockefeller ผู้ก่อตั้งบริษัท Standard Oil Company ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวว่า “การบริหารจัดการที่ดีต้องประกอบไปด้วย..การแสดงให้เห็นถึงการทำอย่างไร? ให้คนทั่ว ๆ ไป ทำงานของตนเองได้ดีกว่า” ตามคำกล่าว นั่นหมายถึงภาระหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องให้ทีมงานนั้นพัฒนาทำงานได้ดีขึ้นตามศักยภาพของทีมงานที่มีอยู การพัฒนาศักยภาพตามแนวทางที่เป็นมามาตรฐานที่ผู้จัดการต้องทราบเป็นแนวทางของหลักสูตรผู้จัดการ อัจแริยะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการ เข้าใจหลักในรูปแบบของผู้นำในลักษณะต่าง ๆ

2)      ผู้บริหารหรือผู้จัดการ แยกความแตกต่างระหว่างคำว่า ผู้จัดการ และ ผู้นำ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของตนเองให้เป็นผู้นำ

3)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการ สามารถประยุกต์พัฒนาและนำไปใช้เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • ความสำคัญของภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ ในฐานะเป็นผู้จัดการ
  • 4 คุณลักษณะของผู้นำและการเข้าใจลักษณะรูปแบบของตนเอง
  • ภาวะผู้นำและผู้จัดการกับการมีอำนาจในการบริหาร
  • ภาวะผู้นำประเภทต่าง ๆ  เพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการ
  • ความเข้าใจผิดเมื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ
  • Workshop

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง