Select Page

TSM116: การบริหารจัดการข้อกังวลของพนักงาน

TSM116: การบริหารจัดการข้อกังวลของพนักงาน

หลักการและเหตุผล

มนุษย์ทุกคนมีความกังวล พนักงานมีความกังวล ผู้บริหารหรือผู้จัดการมีความกังวล ความกังวลจะส่งผลทั้งดีและไม่ดี เพราะความกังวลทำให้เกิดภาวะเครียดส่งผลต่อการทำงาน แต่ในทางกลับกันความกังวลก็ทำให้เกิดแรงกระตุ้นทำให้ตนเองกลัวและพยายามที่จะหาทางแก้ไขหรือลดข้อกังวลนั้น ๆ ลง แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่จะไม่ชอบที่จะมีความกังวล ซึ่งมีพนักงานหลายคนเข้าใจสภาวะของความกังวลของตนเองและสามารถที่จะบริหารจัดการได้ด้วยตนเองแต่ก็มีพนักงานหลายคนที่ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารหรือผู้จัดการจึงจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะลดข้อกังวลต่าง ๆ ของพนักงานที่มีอยู่เพราะถ้าพนักงานสามารถที่จะขจัดข้อกังวลของตนเองได้ ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มผลผลิตในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้จัดการหรือผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะหรือกลยุทธ์หลัก ๆ ในการลดข้อกังวลนั้นอยู่ที่ความเข้าใจในความกังวลของพนักงานทำให้ทราบถึงสาเหตุของข้อกังวลนั้น ๆ ทำให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการมีหลักในการปฏิบัติการในการลดข้อกังวลในจิตใจของพนักงานนำไปสู่ความตั้งใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการเข้าใจและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาของคน

2)       มีเทคนิคและมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาของคน

3)       สามารถประยุกต์พัฒนาและนำไปใช้เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • ความเข้าใจในข้อกังวลของพนักงานในฐานะที่เป็นผู้จัดการ
  • แนวทางในการแก้ไขหรือลดข้อกังวลต่าง ๆ ของพนักงาน
  • การวิเคราะห์และตักสินใจในลดข้อกังวลของพนักงาน
  • 8 ขั้นตอนต่อการลดข้อกังวลของพนักงาน
  • Workshop

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง