Select Page

TSM100: หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ

TSM-Main

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ,The Super Manager

How to improve your organization productivity?

หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ หรือ The Super Manager จะบอกคุณว่า ถ้าคุณคือ ผู้จัดการ หรือ ผู้นำ คุณต้องจัดการอย่างไร เพราะ ผู้จัดการทั้งหลายต่างประสบปัญหาในการบริหารจัดการเช่นนี้.

 • พนักงานไม่ผูกพันธ์กับ ผู้นำ หรือ ผู้จัดการ
 • การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
 • ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
 • ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
 • การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • และอื่น ๆ

(8 Modules of the Principle of Management)หลักสูตรนี้..เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ(Management Program) จาก The Japan Industrial Training  (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association(HIDA)  ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในหลักสูตร “Trainers’ Training Course on Management Training Program เป็นเวลา 17 วันจากเมือง โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หลักการและเหตุผลสำหรับหลักสูตรผู้จัดการ หรือ ผู้นำ

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการแล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ The Super Manager: How to improve your organization productivities?”  เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล

วัตถุประสงค์

1.   ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

2.   มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน  การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ

3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม

4.  สามารถนำ “เครื่องมือการบริหารจัดการ” ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริงในองค์กรได้

วันที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของการขึ้นเป็น ผู้จัดการอัจฉริยะ

 • การก้าวขึ้นเป็นผู้นำ กับความเข้าใจใน ความสำคัญของ ผู้นำ หรือ ผู้จัดการสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • เครื่องมือการบริหารและการเป็นผู้นำ คือความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกับบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
 • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้จัดการ หรือ ผู้นำทีมงานอย่างมืออาชีพ
 • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเป็นผู้นำ หรือ ผู้จัดการทีมงาน
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู็นำหรือผู้จัดการทีมงาน
 • บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นผู็นำ หรือ ผู้จัดการ การวางตัวให้มีบุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการ
 • องค์ประกอบการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะต้องเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้
 • หลักการบริหาร 4 ด้าน ที่ผู้บริการต้องทำเพื่อความเป็นเลิศของทีมงาน ทำงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การตัดสินใจและแนวทางสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ

 • การรับทราบและวิเคราะห์ถึงปัญหาในองค์กร
 • การค้นหาสภาพปัญหาที่แท้จริงได้อย่างไรในองค์กร?
 • ความหมายของคำว่าปัญหาในองค์กร และวิเคราะห์ประเภทของปัญหา
 • เข้าใจชนิดของปัญหาและวิเคราะห์ถึงแก่นแท้ของปัญหา
 • สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 • การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์จริง
 • ความคิดสร้างสรรค์: แนวคิดเรื่องความคิดนอกกรอบกับการบริหารจัดการ
 • การประยุกต์แนวคิดนอกกรอบกับการแก้ปัญหาในองค์กร
 • การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
 • การเพิ่มระดับของความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะแก้ปัญหาการจัดการในองค์กร
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 3 การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 • สาเหตุที่การสร้างมาตรฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อบริหารทีมงาน
 • องค์ประกอบการสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ
 • การสร้างมาตรฐานทีมงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
 • อะไรคือแนวคิดในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ?
 • 4 คุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • รูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะต่างๆและการออกแบบโครงสร้างเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
 • เพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ: หลักการในการสร้างผลผลิตในการทำงานเพิ่มผลผลิตองค์กร
 • วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
 • กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 4 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การวางแผน การสั่งการและการควบคุม

 • สาเหตุที่ผู้บริหารต้องมีการวางแผนเพื่อการทำงาน
 • กระบวนการในการวางแผน และการค้นหาแก่นแท้ของสาเหตุเพื่อเตรียมการในการวางแผนงาน
 • การวางแผนเพื่อความสำเร็จในการบริหารงาน
 • งานการวางแผนเพื่อการบริหารการทำงาน
 • ประเภทของการวางแผนงาน
 • ขั้นตอนและความสำเป็นในการวางรูปแบบของแผนงาน
 • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
 • 5 ประเภทของการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
 • ความสำคัญของการควบคุมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • กระบวนการควบคุมและการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการควบคุม
 • การประยุกต์เรื่องการใช้เครื่องมือในกาปฏิบัติงานจริง
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วันที่ 5 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การประสานงาน การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

 • สาเหตุที่การประสานงานมีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร
 • หลักการประสานงานเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
 • ประเภทของเครื่องมือในการประสานงานและการประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในงานปัจจุบันเพื่อผลการทำงานที่ดี
 • ความหมายของการพัฒนาทีมงานและองค์ประกอบการบริหารจัดการทีมงาน
 • การวิเคราะห์ปัญหาหลักในการพัฒนาทีมงาน
 • หลักการพัฒนาทีมงานที่สำคัญและการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน
 • ประเภทของการพัฒนาทีมงานและหลักวิธีการพัฒนาทีมงานให้ถูกต้อง
 • วิเคราะห์หลักวิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงาน: การเป็นโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับ On-The-Job Training
 • หลักการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จในการโค้ชงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • รูปแบบการโค้ชงานให้ทีมงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

 

วันที่ 6 ทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสารในองค์กร จิตวิทยาการบริหารคน การบริการทัศนคติของทีมงาน Leadership, Communication, Human Psychologies and Manage Team Attitude

 • สำรวจรูปประเภทของผู้นำเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน
 • สาเหตุที่ภาวะผู้นำมีความสำคัญในการบริหารจัดการ
 • 4 ประเภทของผู้นำเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ
 • ทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการ
 • กระบวนการในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทีมงาน
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
 • เทคนิคในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Win-Win
 • ทัศนคติและอะไรคือทัศนคติของทีมงาน
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทีมงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง
 • วิเคราะห์ความกังวลของทีม ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อการทำงาน
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study
 • Clip Video

***หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ หรือ The Super Manager จะบอกคุณว่า ถ้าคุณคือ ผู้จัดการ หรือ ผู้นำ คุณต้องจัดการอย่างไร ให้มีหลักในการ บริหารจัดการทีมงาน ในฐานะที่เป็น ผู้จำหรือผู้จัดการ