Select Page

TSM108: การควบคุมการบริหารงาน

TSM108: การควบคุมเพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารหรือผู้จัดการ หลายคนที่ไม่สามารถทำให้งานของตนเองบรรลุได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น พบว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการหลายคนต่างมุ่งที่จะเดินไปข้างหน้า เพื่อให้ตนเองได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบที่จะทำให้แผนงานไม่สำเร็จอย่างรอบคอบ และเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้แผนคลาดเคลื่อนและตนเองนั้นไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันท่วงที จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างน่าเสียดาย ตามคำกล่าวที่ว่า “แผนงานดีอย่างไร? ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าขาดซึ่งการควบคุมที่ดีพอ” จากคำกล่าวที่ว่านี้ จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการทั้งหลายต้องมีความเข้าใจ ในหลักการควบคุมที่ดีพอ คือการควบคุมที่ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ทำให้ได้ผลลัพธ์ตามองค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งกลไกการควบคุมนั้น มีอันตรายเท่า ๆ กันถ้ามีการควบคุมที่มากเกินไปหรือมองข้ามการควบคุมนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการจะมีความเข้าใจหลักการควบคุมงานบรรลุล่วงได้ตามที่คาดหวัง

2)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการ สามารถที่จะออกแบบเครื่องมือการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาซึ่งประสิทธิผล

3)       ผู้บริหารหรือผู้จัดการ สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการอบรมสัมมนา:

  • ความสำคัญของผู้บริหารหรือผู้จัดการ ต่อการควบคุมเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
  • เครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมงานและการพิจารณาเลือกใช้
  • การแสดงผลการควบคุมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ในการตัดสินใจ
  • Workshop

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง